(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
čtvrtek, 25. dubna 2024
Svátek má
Marek
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Reakce výboru SCČR na výzvu

Vážení kolegové,

děkujeme za dopis s nabídkou vytvoření „Asociace celiaků České republiky“. Dovolte vyjádřit naše stanovisko.

Sdružení celiaků ČR si uvědomuje potřebu určité koordinace aktivit jednotlivých organizací celiaků působících v ČR. Domníváme se, že existuje vícero strategií, jak tyto činnosti sladit, a není nezbytné kvůli tomu zakládat speciální instituci. Za klíčové pro zlepšení podmínek celiaků považujeme zejména zkvalitnění komunikace – např. oznamováním záměrů jednotlivých organizací ostatním písemnou formou a s dostatečným předstihem. Stejně tak překonání či potlačení osobních antipatií by samo o sobě usnadnilo činnost všem organizacím.

Přes výše zmíněné považujeme návrh na vytvoření zastřešující organizace jednotlivých organizací za zajímavou myšlenku a hodláme se zúčastnit jednání o formě a náplni činnosti navrhované organizace.

Současnou výzvu považujeme za prvotní návrh, impulz k jednání. Domníváme se, že je nejprve potřeba vyjasnit řadu podstatných otázek, než bude možné přijmout zásadní rozhodnutí o našem členství. Zejména je dle našeho názoru nezbytné vyjasnit následující:

Které organizace byly tímto dopisem osloveny a podle jakého klíče byly vybrány? Bude tato asociace otevřená i dodatečně se hlásícím, ev. nově vzniklým organizacím celiaků?

Jakou právní formu a jaký charakter bude mít tato organizace?

Jakými principy a pravidly se bude organizace řídit? Jak budou vypadat stanovy takové organizace? Budou jednotné stanovy pro všechny členy?

Předpokládáme, že všichni oslovení se zúčastní vyjednávání o pravidlech fungování takové organizace, kterými se pak bude její činnost řídit. (Zejména o způsobu jejího řízení, financování, o způsobu přijímání rozhodnutí; o podmínkách členství v takové organizaci, o způsobu prosazování usnesení přijatých touto organizací.)

Jaké budou povinnosti a práva členů této organizace vůči ní, jaké budou povinnosti a práva navrhované organizace vůči jejím členům, dále jakým způsobem budou práva a povinnosti z členství plynoucí prosazována. Zajímá nás závaznost přijatých usnesení.

Dalším důležitým bodem je míra zohlednění velikosti členské základny zúčastněných organizací při rozhodování v rámci navrhované organizace a způsob ověřování velikosti členské základny.

Jak by vypadala jednání takové organizace s odpovědnými institucemi? Zúčastnil by se takových jednání jeden zástupce pověřený takovou organizací nebo by se jich účastnili zástupci jednotlivých členských organizací?

Jakým způsobem budou aktivity této navrhované organizace financovány?

Dle vašeho návrhu „nebude nikterak narušena autonomie místních sdružení a spolků“. Sdružení celiaků ČR není jedinou organizací, která má celostátní působnost. Máte ideu, jak skloubit v navrhované organizaci činnost organizací s celostátní působností? Měli bychom zájem především o určitou koordinaci aktivit členských organizací v oblastech, ve kterých se jejich činnosti překrývají. Konkrétně u akcí pořádaných k Mezinárodnímu dni celiakie, kdy opakovaně dochází ke kolizi termínů a programu akcí.

Jaká bude role navrhované organizace ve vztahu k některým dalším podstatným otázkám, které se celiaků dotýkají? Máme na mysli zejména problematiku symbolu „přeškrtnutého klasu“, kdy desinterpretace faktů a některé aktivity organizací, také pravděpodobně oslovených tímto dopisem, zbytečně ztěžují a znevažují práci naší organizace pro celiaky.

Jaký by byl vztah navrhované organizace k zahraničním a mezinárodním institucím celiaků, jmenovitě k AOECS?

Navrhovaný název „Asociace celiaků České republiky“ nepovažujeme za šťastný. Sdružení celiaků ČR používá v jednání s mezinárodními organizacemi jako anglický ekvivalent svého názvu výraz „Coeliacs’ Association of the Czech Republic“, anglický překlad navrhovaného názvu zastřešující organizace by vedl k znepřehlednění situace a k matení našich zahraničních partnerů. Žádáme, abyste použili jiný název.

Věříme, že tyto konstruktivní podněty přijmete, a na vznesené otázky společně nalezneme odpovědi. Současně Vás žádáme o sdělení jmen a rozdělení funkcí Vašeho výkonného orgánu, neboť v současné době není možné zjistit jeho složení. Poté by bylo možné seriózně uvažovat o aktivním zapojení Sdružení celiaků ČR v navrhované organizaci.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím obraťte. Z personálních důvodů souvisejících s nadcházejícími prázdninami a aby bylo možné na vaše podněty včas zareagovat, prosíme o odpověď do 31. 7. 2007.

S pozdravem

Výbor Sdružení celiaků ČR
V Praze dne 26. 6. 2007

Výzva k založení asociace [zde] (JPG, 1,76 MB).

Poznámka: Do 31. 7. 2007 výbor SCČR žádnou odpověď bohužel neobdržel.

Zveřejněno 1. srpna 2007 v rubrice [Aktuality]