(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 19. června 2024
Svátek má
Leoš
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Stanovy
Sdružení celiaků České republiky, z. s.

Článek I
Úvodní ustanovení

„Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu, o. s.“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Článek II
Název

Název „Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu, o. s.“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na Sdružení celiaků ČR, z. s. (dále jen SCČR). Spolek bude ve vztahu k zahraničí užívat název Celiacs´ Association of the Czech Republic.

Článek III
Sídlo

Adresa sídla je: Klinika dětí a dorostu VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2

IČ: 68405430

Adresa pro doručování: P. O. BOX 20, 252 63 Roztoky

Článek IV. Stanovy

Vnitřní organizace SCČR, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SCČR.

Článek V
Cíle, poslání a principy SCČR

 1. Cílem SCČR je dosažení podmínek ke snesitelnějšímu životu pro lidi, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu.
 2. Základním a trvalým posláním SCČR je pomáhat dětem i dospělým postiženým nesnášenlivostí lepku ze zdravotních důvodů (zejména celiakií, herpetiformní dermatitidou typu Duhring, alergií na lepek a glutenovou senzitivitou).
 3. SCČR je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružující členy na základě společného zájmu. Je založené na humanitárních principech a neziskovosti, zabývá se veřejně prospěšnou činností.
 4. Je právnickou osobou.
 5. SCČR působí k žádoucí výměně zkušeností mezi jednotlivci a snaží se zabezpečovat svým členům nezbytný informační servis.
 6. SCČR zastupuje lidi s nesnášenlivostí lepku ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant.
 7. Organizuje a zajišťuje přímou realizaci projektu na podporu lidí s nesnášenlivostí lepku, organizuje a realizuje výchovně vzdělávací aktivity a osvětovou činnost nejen pro členy.
 8. SČČR spolupracuje se subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním spolku. Zejména jde o jiné organizace zdravotně postižených a nadřízené orgány. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s odborníky, zejména lékaři a nutričními terapeuty. K dosažení svých cílů spolupracuje se státními a hospodářskými orgány, organizacemi a jednotlivými občany, jakož i s fyzickými a právnickými osobami v zahraničí.
 9. Činnost SCČR není zaměřena pouze na její členy, ale je otevřena všem, kteří v souladu s jejím posláním pomoc potřebují.
 10. K zabezpečení informovanosti členů může vydávat periodické i neperiodické publikace.

Článek VI
Hlavní činnost SCČR

 1. SCČR vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije SCČR tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
  • Sdružuje lidi s nesnášenlivostí lepku, hájí jejich zájmy a pomáhá jim;
  • Zabezpečuje nezbytný informační servis (za tím účelem vydává publikace a tiskoviny, provozuje internetové stránky, může provozovat i kancelář);
  • Zastupuje lidi s nesnášenlivostí lepku ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant;
  • Organizuje a zajišťuje výchovně vzdělávací aktivity a realizaci projektů na podporu lidí s nesnášenlivostí lepku a osvětovou činnost nejen pro členy (např. provoz Poradny pro celiaky, pořádání celostátních setkání celiaků, seminářů, konferencí, přednášek, organizace kursů bezlepkového pečení, setkání celiaků s prodejci apod.);
  • SCČR spolupracuje se subjekty, jejichž činnost souvisí s cíli a posláním SCČR v ČR i v zahraničí.

Článek VII
Vedlejší činnost SCČR

Jelikož je provozování hlavní činnosti SCČR spojeno s náklady, může SCČR vykonávat i hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti vedlejší. Pro zajištění financování může provozovat i obchodní aktivity. Zisk z těchto činností SCČR používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek VIII
Členství

 1. Členství v SCČR je dobrovolné. Členem SCČR se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami a cíli SCČR . Za děti se členem SCČR mohou stát jejich zákonní zástupci nebo příbuzní.
 2. Členství ve SCČR je řádné, pasivní a čestné.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. O přijetí za člena SCČR rozhoduje na základě vyplněné písemné nebo elektronické přihlášky výbor.
 5. Výbor SCČR má právo žádost o členství odmítnout.
 6. Dokladem členství je členský průkaz, který je platný pouze, pokud má člen uhrazen členský příspěvek na příslušný rok, příp. obdržel doklad o prominutí platby. Podle čísla členského průkazu bude ve SCČR evidován.
 7. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům.
 8. O udělení čestného členství rozhoduje výbor.
 9. Členství ve SCČR zaniká následujícími způsoby:
  1. dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
  2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
  3. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze SCČR vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání SCČR dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle č. IX. těchto stanov.,
  4. zánikem spolku,
  5. čestné členství zaniká jeho odejmutím
  6. rozhodnutím valné hromady o přeměně SCČR na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ;
 10. Členové SCČR neručí za dluhy Spolku.
 11. Nezaplacením členského příspěvku členství nezaniká, ale člen se stává pasivním členem, bez práva rozhodovat. K obnově plnohodnotného členství dochází po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok.

Článek IX
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen SCČR má právo zejména:
  1. aktivně se podílet na činnosti a plnění cílů SCČR;
  2. být informován o dění ve SCČR;
  3. volit a být volen od 18 let do řídících a kontrolních orgánů SCČR;
  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům SCČR a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době;
  5. zúčastňovat se jednání valné hromady;
 2. Každý člen SCČR má povinnost zejména:
  1. platit členské příspěvky jedenkrát ročně ve výši schválené valnou hromadou do 14 dnů od přijetí do SCČR, dále vždy do posledního dne února běžného roku. V případě nezaplacení členského příspěvku za předchozí období se člen stává pasivním členem, bez práva rozhodovat. K obnově jeho plnohodnotného členství a práv člena dochází až po úhradě členského příspěvku na příslušný rok. Pasivní člen SCČR nemá výše uvedená práva. Jestliže výše příspěvku přesahuje finanční možností člena spolku, může být od placení příspěvku za běžný rok z rozhodnutí výboru osvobozen nebo mu může být prodloužen termín k jeho zaplacení. Výbor rozhoduje na základě doložené písemné žádosti člena.
  2. chránit a zachovávat dobré jméno SCČR a dbát o dobrou pověst SCCŘ
  3. dodržovat stanovy SCČR,
  4. pravidelně se informovat o dění ve SCČR;
  5. informovat o změně svých údajů v evidenci členů.

Článek X
Členské příspěvky

 1. Výši členského příspěvku za individuální členství určí valná hromada.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor.

Článek XI
Seznam členů

 1. SCČR vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození, tel. č. , e-mailová adresa, informace týkající se diagnózy. V případě zastoupení dítěte jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození dítěte.
 2. Seznam členů je neveřejný. Nahlížet do něj mohou jen členové výboru a mohou být použity pouze v souladu s cíli, posláním a principy SCČR.
 3. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda výboru. Předseda výboru provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

Článek XII
Orgány SCČR

 1. Organizační strukturu SCČR tvoří:
  1. valná hromada
  2. výbor
  3. revizní komise
 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v SCČR dle čl. VIII., uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.

Článek XIII
Valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů SCČR a je nejvyšším orgánem SCČR.
 2. Valná hromada projednává činnost SCČR za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány SCČR, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost SCČR.

  Valná hromada zejména:

  1. rozhoduje o změnách stanov ,
  2. schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu o činnosti a hospodaření SCČR, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  3. volí na dobu pěti let členy výboru a revizní komise,
  4. rozhoduje o zrušení Spolku,
  5. rozhoduje o výši členských příspěvků.
 3. Valnou hromadu svolává výbor (možno i elektronicky) jedenkrát ročně. V případě, požádá-li o to třetina podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů SCČR musí být svolána mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
 5. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové SCČR se zaplaceným členským příspěvkem na příslušný rok, dále ti, kteří byli na základě písemné žádosti od placení příspěvku na příslušný rok osvobozeni a dále čestní členové.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina všech členů. Hlasovací právo členů SCČR je rovné. O změnách rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Pokud není přítomen potřebný počet členů, koná se náhradní valná hromada o třicet minut později. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných. Pokud se člen z vážných důvodů nemůže zúčastnit jednání valné hromady, může se k jednotlivým bodům programu vyjádřit písemně. Pokud na základě návrhů členů nedojde ke změně programu jednání valné hromady a podpis člena bude úředně ověřen, bude se jeho hlas počítat při hlasování.
 7. Pozvánku na valnou hromadu je výbor povinen zaslat všem členům SCČR nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Valná hromada se považuje za svolanou vyvěšením na internetových stránkách SCČR. Pozvánka musí obsahovat:
  • termín konání;
  • místo konání;
  • pořad jednání valné hromady;
  • výzvu, aby členové veškeré své návrhy k pořadu jednání sdělili výboru písemně tak, aby je výbor obdržel nejméně 5 dní před konáním valné hromady;
  • jestliže má být na pořadu jednání změna stanov SCČR, musí pozvánka obsahovat podstatu navrhovaných změn.
 8. Návrhy členů spolku, které nebyly zaslány výboru v písemné podobě dle odst. 6, nemusí být na valné hromadě projednávány.
 9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení.

Článek XIV
Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor volí valná hromada na období pěti let.
 3. Výbor má tři členy.
 4. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 5. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně.
 6. Výbor zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru;
  2. koordinuje činnost;
  3. svolává valnou hromadu;
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku;
  6. je oprávněn odmítnout přihlášku bez uvedení důvodu;
  7. rozhoduje o zrušení členství;
  8. vede prostřednictvím svého předsedy evidenci členů;
  9. vede evidenci zaplacených členských příspěvků;
  10. rozhoduje o udělení čestného členství;
  11. rozhoduje o osvobození od placení členských příspěvků, příp. o prodloužení termínu k jejich zaplacení.
 7. Předseda/předsedkyně, v jeho nepřítomnosti místopředseda/místopředsedkyně výboru, je statutárním zástupcem SCČR. Zastupuje SCČR navenek a jedná jeho jménem jako předseda/předsedkyně, event. místopředseda/místopředsedkyně SCČR.
 8. K zajištění organizačně administrativního servisu a činnosti SCČR může výbor zřídit kancelář.
 9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek XV
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má tři členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením SCČR a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 4. Na svém prvním zasedání zvolí revizní komise z řad svých členů předsedu revizní komise. Předseda této komise je oprávněn zúčastnit se zasedání výboru, pokud o to požádá, s hlasem poradním.
 5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek XVI
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dotace, dary a příspěvky státních i samosprávních orgánů,
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  3. dary z dědictví a odkazů
  4. výnosy majetku,
  5. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení. SCČR může v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
  6. členské příspěvky.
 3. >Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností SCČR naplňujících cíle, poslání a principy SCČR. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SCČR.
 4. Prostředky SCČR nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance SCČR. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce či sjednaná na základě platných smluv.
 5. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. Výbor rovněž odpovídá za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku.
 6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 7. Finanční prostředky jsou vynakládány účelově a hospodárně.

Článek XVII
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje valná hromada.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

 1. SCČR má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 14. listopadu 2015.
 3. Znění těchto stanov je účinné od data zápisu u rejstříkového soudu. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 1. 8. 2007.
Zveřejněno 18. února 2016 v rubrice [Dokumenty]