(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
čtvrtek, 25. dubna 2024
Svátek má
Marek
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Současné poskytnutí informace o potravině „Bez lepku“ a informace „může obsahovat stopy lepku“

Dotaz:

Může být potravina označená údajem „bez lepku“ a současně označena mezi údaji o složení dobrovolnou informací pro alergiky – „může obsahovat stopy lepku“?

Odpověď:

Požadavky na poskytování „dobrovolných“ (nepovinných) informací o potravinách pro alergiky „může obsahovat stopy lepku“ nebo „může obsahovat stopy obilovin obsahujících lepek“ v současné době nejsou upraveny žádným nám známým speciálním pravidlem stanoveným právním předpisem. Na tyto dobrovolně poskytované informace se tak vztahují pouze pravidla obecná (např. požadavky čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, tedy např. požadavek, aby tyto informace nebyly zavádějící). SZPI v současné době považuje citované informace za zavádějící v případě zjištění, že jimi označená potravina obsahuje větší než stopové množství lepku. Uvedené informace nelze dle našeho názoru považovat za informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách. (Tyto informace lze dle našeho názoru považovat spíše za informace o možnosti křížové kontaminace potraviny lepkem.) Na tyto informace se tudíž nevztahuje požadavek čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014, o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 828/2014“) Čl. 3 odst. 1 stanoví: „Jsou-li pro poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům použita tvrzení, musí být tyto informace uvedeny pouze prostřednictvím tvrzení a v souladu s podmínkami podle přílohy“.

Nařízení (EU) č. 828/2014 stanovuje v příloze písmenu A, že: „tvrzení „bez lepku“ lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku“. Je zcela nepochybné, že tuto hranici nesmí překročit žádná potravina nesoucí označení „bez lepku“ bez ohledu na další doplňková dobrovolná tvrzení.

Vzhledem k výše uvedenému dle našeho názoru informace o potravině, spočívající v tom, že výrobek „může obsahovat stopy lepku“ není v případě použití na výrobku současně označeném tvrzením „bez lepku“ v rozporu s právními předpisy, a to za předpokladu, že potravina splňuje přísnější limit, tedy limit stanovený nařízením (EU) č. 828/2014 pro potraviny označené tvrzením „bez lepku“. Za problematičtější by bylo dle našeho názoru možno považovat situaci, kdy by limit stanovený nařízením byl vyšší než limit stanovený SZPI pro „klamavost“ užitého pojmu stopa (např. za situace, kdy by potravina byla označena tvrzením „velmi nízký obsah lepku“), přičemž překročen by byl pouze limit stanovený pro „klamavost“ užití pojmu „stopa“. Současné použití těchto informací není dle našeho názoru bez dalšího zavádějící ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. K tomuto závěru jsme dospěli na základě skutečnosti, že mezi údaji „může obsahovat stopy lepku“ a „bez lepku“ není bez dalšího materiálního rozporu, neboť údaj „bez lepku“ lze dle citovaného nařízení použít i na potraviny, které lepek v jisté míře (viz výše) obsahují. Tato skutečnost je odůvodňována v čl. 6 preambule nařízení (EU) č. 828/2014 mimo jiné tak, že „Odstranění lepku ze zrnin obsahujících lepek představuje značné technické těžkosti a ekonomická omezení, a proto je výroba zcela bezlepkových potravin při použití těchto zrnin obtížná. V důsledku toho mnohé potraviny speciálně zpracované tak, aby v nich byl snížen obsah lepku v jedné nebo v několika složkách obsahujících lepek, jež jsou na trhu, mohou obsahovat nízká zbytková množství lepku.“ Pokud lze v dané věci považovat jistý rozpor (nikoliv materiální) tedy zavádějící informaci ve slovním vyjádření údajů „bez lepku“ a „může obsahovat stopy lepku“ je tento rozpor nutno přičíst na vrub požadavkům stanoveným nařízením (EU) č. 828/2014, což dle našeho názoru nelze klást za vinu provozovatelům potravinářských podniků. Spotřebitelé se navíc mohou spolehnout na skutečnost, že potravina označená informací „bez lepku“ nesmí v žádném případě obsahovat více než 20 mg/kg lepku.

Zdroj: SZPI, 5. 12. 2016

Zveřejněno 6. prosince 2016 v rubrice [Aktuality]